Warunki świadczenia usług

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
Art Experts wita na swojej stronie internetowej. Strona należy do i jest zarządzana przez firmę Art Experts Strona ta podlega regulacjom przedstawionym w niniejszych warunkach korzystania z serwisu. Aby treść niniejszych warunków odpowiadała zmieniającym się wymogom, może ona zmieniać się w dowolnym momencie.

PRAWO WŁASNOŚCI DO ZAWARTOŚCI
Przyznajemy użytkownikowi jednorazową, niezbywalną i odwołalną licencję dotyczącą osobistego wykorzystania zawartości naszej strony internetowej podlegającej niniejszym warunkom korzystania z serwisu. Zawartość strony, zarówno teksty jak i obrazy nie mogą być przekazywane, dystrybuowane, kopiowane, zmieniane, wykorzystywane, udostępniane dla publiczności w środkach komercyjnych i nie komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zawartość strony internetowej Art Experts jest chroniona prawami autorskimi, znakami handlowymi i innym prawami własności intelektualnej.

ZNAK HANDLOWY
Nie wolno pokazywać ani wykorzystywać w żaden inny sposób znaków Art Experts bez naszej wyraźnej, wcześniejszej i pisemnej zgody. Nazwa Art Experts, i Art Experts to znaki handlowe Art Experts w ramach amerykańskiej ustawy o znakach handlowych.

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ
Firma Art Experts nie ponosi żadnej odpowiedzialności za precyzyjność, aktualność ani dostawę wszelkich materiałów na naszej stronie internetowej. Użytkownik akceptuje zawartość „taką jaką jest” korzystając ze strony internetowej Art Experts. Art Experts nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji za precyzyjność informacji i materiałów zawartych na stronie. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku linków do naszej strony, użycia powiązanego z naszą stroną, wszelkich materiałów umieszczonych lub uwzględnionych na niej, bez żadnych ograniczeń, zostaje niniejszym wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez prawo mające zastosowanie. Wyłączone zostają także wszelkie gwarancje oraz odpowiedzialność, które mogą być implikowane przez prawo precedensowe, zwyczajności lub statutowe.

ZABEZPIECZNIE
Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, obronę i ochronę nas i naszych przedstawicieli, freelancerów, pracowników i partnerów przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, działaniami i postępowaniami sądowymi, jak również wszelkimi kosztami, w tym kosztami prawników, stratami, szkodami i roszczeniami wynikającymi z korzystania lub niewłaściwego wykorzystania strony przez użytkownika lub naruszenia warunków użycia.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Wszelkie środki prawne dotyczące strony internetowej Art Experts będą wnoszone przed odpowiednim sądem stanowym lub federalnym stanu Floryda. Wobec strony internetowej Art Experts zastosowanie ma prawo stanu Floryda i niniejsze Warunki korzystania z serwisu. Konflikty w zakresie zastosowania prawa nie będą dotyczyć kwestii związanych z Art Experts: niniejsza klauzula zastąpi je.

DOSTARCZENIE ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH PRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ
Wszystkie zawiadomienia i podejrzenia naruszenia
praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej muszą być zgodne z zapisem art. 17 U.S.C. 512(c ) (3). Wyznaczonym przedstawicielem dla odbioru takich zawiadomień jest:

Email: europe@artexpertswebsite.com

POZOSTAŁE INFORMACJE
Jeżeli jedno lub więcej z postanowień niniejszych Warunków korzystania z serwisu zostanie uznane przez sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe warunki pozostają w mocy. Art Experts zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany zawartości niniejszej strony w dowolnym czasie, zgodnie z własnym uznaniem.